90 năm ngành Tuyên giáo Việt Nam: Đi đầu và đi cùng quần chúng

Các thế hệ cán bộ tuyên giáo luôn là lớp người đi trước và đi cùng với phong trào cách mạng của quần chúng, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta

90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
 

Gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức công tác tư tưởng là công tác có tầm quan trọng hàng đầu, là bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Thông qua hoạt động tư tưởng, được sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã hình thành cương lĩnh đầu tiên, hình thành đường lối cách mạng, chiến lược, sách lược của Đảng. Điều đó đã được lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh trong suốt chặng đường dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi của cách mạng nước ta đều có phần đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo, trong đó phải kể đến việc đã góp phần quan trọng vào hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Biến chủ trương, đường lối chính sách đó thành hành động cách mạng một cách tự giác của hàng triệu quần chúng, tạo thành các cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

"Công tác tuyên giáo luôn gắn liền với sự lãnh đạo, phương hướng hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi công tác tuyên giáo, công tác giáo dục chính trị là công tác hàng đầu, là một trong những nội dung quan trọng nhằm lãnh đạo tổ chức các phong trào cách mạng qua các thời kỳ. Nhiệm vụ của ngành tư tưởng văn hóa là vận dụng sáng tạo tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng đường lối cách mạng của Đảng ta qua các thời kỳ" - nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP HCM Phan Xuân Biên khẳng định.

Cũng theo ông Phan Xuân Biên, công tác tuyên giáo đã truyền tải, giáo dục chủ trương chính sách, đường lối của Đảng đến với quần chúng, cổ vũ quần chúng tham gia tích cực vào phong trào cách mạng để đưa cách mạng đến thành công.

90 năm ngành Tuyên giáo Việt Nam: Đi đầu và đi cùng quần chúng - Ảnh 1.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gắn kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng" cho 37 cán bộ tuyên giáo TP HCM, tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và 70 năm thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, tổ chức ngày 30-7Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đội ngũ các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo ngày càng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng. Dạn dày trong đấu tranh cách mạng và trong hoạt động của phong trào nhân dân, hết lớp này đến lớp khác, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo luôn luôn là lớp người đi trước và đi cùng với phong trào cách mạng của quần chúng, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Ngày nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng không chỉ lớn mạnh về số lượng, lực lượng, dày dạn kinh nghiệm mà còn có hệ thống tổ chức chặt chẽ và rộng khắp từ trung ương xuống cơ sở với những phương tiện và điều kiện hoạt động ngày càng tốt hơn và đang là chỗ dựa về mặt tinh thần của toàn xã hội. "Đảng ta nói rằng công tác tư tưởng bao giờ cũng là công tác đi đầu, mở đường nên để được làm ở đó phải rèn luyện phấn đấu và phải học tập rất nhiều để có thể đáp ứng được phần nào nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao. Những năm tháng làm công tác tuyên giáo đã dạy cho tôi rất nhiều bài học nhưng trong đó có bài học gắn bó suốt cuộc đời mình mà mãi sau này khi không trực tiếp làm công tác tuyên giáo nữa, nó vẫn có ích. Đó là phải hiểu cái người mà mình cần tuyên truyền, hiểu người mà mình cần nói chuyện, hiểu những đối tượng mà mình cần điều chỉnh chính sách thì sẽ thuyết phục lòng người và dễ đi vào cuộc sống" - nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ.

Còn nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư cho rằng ngoài tính chiến đấu, công tác tuyên giáo phải quan tâm đến tính thuyết phục, bởi vì chủ trương đường lối đúng nhưng khi tuyên truyền đến người dân, phải nói sao cho người dân nghe được, biết được và tin được thì mới có hiệu quả tuyên truyền. 

Theo Người lao động