HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

 

 
 

 Số: 83/HD-CĐVC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

Hà Nội, ngày  25  tháng   02  năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021; Công văn số 1653/TLĐ ngày 25/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" và tình hình, đặc điểm của đội ngũ đoàn viên chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẤU

1. Mục đích

- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Động viên, khích lệ đoàn viên, CBCCVCLĐ hăng say, nhiệt tình, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, lao động sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, CBCCVCLĐ. Tiếp tục phát huy niềm tự hào, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của đội ngũ CBCCVCLĐ và các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong quá trình cách mạng của dân tộc.

- Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 để tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của đoàn viên, CBCCVCLĐ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

- Thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền các ngành, các cấp, người sử dụng lao động trong tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBCCVCLĐ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2021 cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đối tượng đoàn viên của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021, kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tổ chức tại cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia.

- Ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền đồng cấp để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.

II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2021: "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển".

 2. Nội dung hoạt động

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số hoạt động sau:

2.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động

2.1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước";  tuyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức mít tinh trọng thể ở nước ta sau khi giành độc lập (01/5/1946); tầm quan trọng của Sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động.

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng Công nhân và các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật cho đoàn viên, CBCCVCLĐ, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành…

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ  nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu; nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.

- Tuyên truyền các chế độ, chính sách và kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động; tuyên truyền các hoạt động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động  năm 2021.

2.1.2. Hình thức tuyên truyền

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Phối hợp có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các trang thông tin điện tử, bản tin, trang mạng xã hội của các cấp công đoàn để thông tin, tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông Tháng Công nhân năm 2021. Tập trung truyền thông các hoạt động ở công đoàn cơ sở, được đông đảo CBCCVCLĐ, đoàn viên hưởng ứng; kết quả tổ chức các hoạt động góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và sự phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các sổ tay, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, gửi tin nhắn tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động tới các CBCCVCLĐ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 - 5/2021.

2.2. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hưởng ứng, tham gia Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) đầu tiên được tổ chức mít tinh trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sau khi giành độc lập; kỷ niệm75 năm Ngày Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển". Đối tượng tham gia Chương trình là đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Để việc triển khai thực hiện Chương trình đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị ban chấp hành, ban thường vụ các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

+ Cụ thể hóa, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở tổ chức, triển khai tốt Chương trình.

+ Khen thưởng, biểu dương các tập thể cá nhân tích cực tham gia Chương trình và có sáng kiến thiết thực làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

+ Tổng hợp, giới thiệu 01 đến 02 sáng kiến tiêu biểu nhất gửi về Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam (Theo phụ lục 1 gửi kèm hướng dẫn này).

- Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam:

+ Căn cứ hướng dẫn của công đoàn cấp trên, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình có nội dung cụ thể và chính sách động viên đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ có sáng kiến đã được áp dụng mang lại kết quả trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021.

+ Tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện; phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực tham gia Chương trình; tổng hợp, thẩm định và giới thiệu 01 đến 02 sáng kiến tiêu biểu nhất của đoàn viên, CBCCVCLĐ đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đồng ý triển khai thực hiện, đã có hiệu quả hoặc áp dụng thử có khả năng mang lại lợi ích thiết thực gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kèm theo bảng tổng hợp tóm tắt sáng kiến bằng văn bản (Theo phụ lục 2 gửi kèm hướng dẫn này). Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam gửi về Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam (Theo phụ lục 1 gửi kèm hướng dẫn này).

+ Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân thích cực tham gia Chương trình và có sáng kiến làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

+ Tổng hợp, trực tiếp gửi sáng kiến của đoàn viên, CBCCVCLĐ về phần mềm quản lý Chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo các bước sau:

* Bước 1: Đăng nhập: Lựa chọn một trong ba các hình thức sau để truy cập phần mềm và cập nhật sáng kiến:

(1) Gõ trực tiếp đường dẫn trên trình duyệt internet: https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/;

(2) Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam (http://www.congdoan.vn) chọn biểu tượng Chương trình để chuyển đến đường dẫn  cập nhật (https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/);

(3) Quét Mã QR code bằng camera (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành android) để truy cập vào phần mềm.

* Bước 2: Tra cứu hướng dẫn trên giao diện của phần mềm

* Bước 3: Cập nhật  sáng kiến bằng cách

(1) Nhập thông tin cá nhân;

(2) Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 63 tỉnh, thành phố và 20 ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc để tự chọn.

(3) Tích chọn sáng kiến thuộc khối doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp.

(4) Điền phần mô tả các sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký. Phần trả lời tối đa 1000 ký tự (có thể soạn sẵn và copy từ file word vào).

(5) Nộp bài và theo dõi kết quả tại https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/.

* Lưu ý:

- Sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5/2021.

- Phần mềm trực tuyến cập nhật các sáng kiến sẽ tự động đóng sau 24h ngày 20/4/2021. Trong quá trình cập nhật phần mềm nếu có vướng mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú, Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, điện thoại: 0912.820.510 để được giải đáp.

2.3. Tổ chức Chương trình "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ"

- Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức Chương trình "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ" phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị nhằm tạo động lực cho đoàn viên, người lao động mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và những câu chuyện trong cuộc sống; đồng thời phát huy trách nhiệm của công đoàn khi lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với đoàn viên, CBCCVCLĐ.

 - Tổ chức đa dạng các hình thức lắng nghe đoàn viên, CBCCVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong công việc và cuộc sống của đoàn viên, người lao động; lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả; truyền thông kịp thời kết quả thực hiện.

-  Đối với những vấn đề đã có trong quy định thì giải thích để đoàn viên, CBCCVCLĐ hiểu rõ; đối với những vấn đề chưa có trong quy định thì kiến nghị với cấp có thẩm quyền, người sử dụng lao động. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn phát sinh trong thời gian diễn ra Chương trình, cần chung tay giải quyết theo quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Từ 01/5 đến 31/5/2021.

2.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

2.4.1. Chủ đề: Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên"

2.4.2. Các nội dung hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2021

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể và đối tượng đoàn viên của từng cơ quan, đơn vị để triển khai tốt một số nội dung sau:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung để tổ chức tốt Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.  

- Phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức phát động phong trào thi đua về An toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp qua đó thúc đẩy sự tham gia của các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong việc bảo đảm An toàn vệ sinh lao động.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho CBCCVCLĐ; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kỹ năng phương pháp hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh lao động; tổ chức giao lưu, thăm quan các mô hình điển hình làm tốt về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên; tổ chức hội thi, hội nghị, hội thảo chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động, đa dạng hóa các hình thức thi như: Thi viết, thi online tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động…

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên và người lao động; gặp mặt, thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động…….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Viên chức Việt Nam

- Hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

- Tổng hợp, xét chọn, đề xuất các sáng kiến suất sắc tiêu biểu trong Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" gửi về Tổng Liên đoàn.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội do Công đoàn Viên chức Việt Nam quản lý.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động  năm 2021 về Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam.

2. Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam

- Căn cứ Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam và tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chủ động báo cáo cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn công đoàn cơ sở tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến trong Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"; đánh giá,thẩm định sáng kiến và cập nhật vào phần mềm theo dõi, quản lý Chương trình của Tổng Liên đoàn; Tổng hợp, xét chọn, đề xuất các sáng kiến suất sắc tiêu biểu gửi về công đoàn cấp trên.

- Tổ chức thông tin về các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tạp chí, bản tin do công đoàn đơn vị mình quản lý.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động trong Tháng Công và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 về Công đoàn Viên chức Việt Nam trước ngày 10/6/2021 (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công).

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị ban chấp hành, ban thường vụ các công đoàn trực thuộc chủ động báo cáo cấp ủy đảng cùng cấp, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền để tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. 

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực BTV (để b/c);

- Các công đoàn trực thuộc CĐVCVN;

- Các Ban CĐVCVN;

- Lưu VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Phan Phương Hạnh

 

Theo congdoanvienchucvn.org.vn