Tin đọc nhiều:
Nông nghiệp, nông thôn, đời sống nông dân đã thay đổi toàn diện thế nào sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 26? Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta hiện nay GDP (PPP) năm 2022 được dự báo đứng thứ 3 ASEAN, thứ 10 châu Á, so với thế giới Việt Nam xếp thứ mấy? Bài 3: Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Nghị quyết 06-NQ/TW: Định hướng phát triển đô thị bền vững Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Phát triển nhanh, bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - Bài 1: Khai thông tiềm năng, thế mạnh Nghị quyết số 11-NQ/TW: Đột phá ở đổi mới về tư duy phát triển Vùng Lộ diện top nền kinh tế lớn theo GDP ở Đông Nam Á năm 2021: Việt Nam đứng thứ mấy? Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Chuyển đổi sang năng lượng xanh: Dầu mỏ và khí đốt sẽ không bao giờ mất đi giá trị cấp
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng.
Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như chỉ ra hạn chế, nguyên nhân của chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị ở nước ta từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị trong giai đoạn tới.
 
 
Kết quả ban hành chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị ở nước ta từ khi có Luật Đất đai năm 2013
 
Trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các chủ trương, chính sách này được thể hiện tập trung trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và được ghi nhận tại Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cụ thể trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý (QHQL) và sử dụng đất đai (SDĐĐ), nhất là đất đai tại đô thị.
 
Để thể chế các quan điểm, đường lối của Đảng, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014); Chính phủ đã ban hành 13 nghị định (gồm 10 nghị định ban hành mới và 3 nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định); các bộ, ngành đã ban hành 48 thông tư, thông tư liên tịch, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì ban hành 33 thông tư1. Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát các điều, khoản được giao trong Luật và các nghị định để quy định chi tiết thi hành. Đến nay, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành hơn 1.141 văn bản, quy định cụ thể đối với 41 nội dung theo phân cấp. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản thi hành đã thể chế khá đầy đủ các quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 19-NQ/TW2.
 
Theo đó, đã khắc phục được những hạn chế, vướng mắc về thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc thị trường, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới; làm tăng nguồn lực tài chính từ phát triển đất đai tại đô thị; đưa công tác quản đất đai tại đô thị đi vào nền nếp, công khai, minh bạch và dân chủ hơn. Các nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm kịp thời có hiệu lực ngay khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.
 
Việc ban hành đồng thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực cùng với Luật Đất đai năm 2013 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao trong việc chuẩn bị, tổ chức thi hành Luật Đất đai. Việc phân cấp cho các địa phương quy định cụ thể một số nội dung đã làm cho chính sách đất đai được ban hành phù hợp hơn với thực tiễn, góp phần đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp, giảm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.
 
Từ định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1210/2016/ UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị; theo đó, Bộ Xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các nghị định, quyết định, thông tư để triển khai thực hiện các luật và nghị quyết (gồm 6 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 18 thông tư, 2 quy chuẩn, trong đó có 17/32 văn bản được ban hành trước thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực