Hội thảo “Phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển bền vững đất nước”

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban, sáng ngày 10/6, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tổ chức tài chính IFC tổ chức hội thảo "Phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển bền vững đất nước". Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các chuyên gia tổ chức IFC, ADB…, các đồng chí vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Với ý nghĩa, vai trò quan trọng như vậy, trong những năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việc Ban Chấp hành Trung ương xem xét, đưa nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và xây dựng Nghị quyết mới về chính sách đất đai cho thấy sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai đối với sự phát triển của đất nước ta trong thời gian tới. 

Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW

phát biểu ý kiến

Đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu ý kiến

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng với tâm huyết, trách nhiệm. Ý kiến các đại biểu tập trung vào các vấn đề: Đất đai trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất đai đặc biệt là trong nông nghiệp; các rào cản trong sử dụng nguồn lực đất đai để huy động tài chính quốc tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các ý kiến cũng thảo luận về kinh nghiệm, bài học thực tiễn của các quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới về đất đai, đối chiếu với thực tiễn của Việt Nam…

Các đại biểu trong nước

Các chuyên gia quốc tế phát biểu trực tuyến

Kết luận hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh cảm ơn và đánh giá cao sự tích cực làm việc của các đại biểu trong nước và quốc tế khi đã đóng góp những ý kiến sâu sắc, đi thẳng vào thực chất. Đó là các ý kiến đánh giá vấn đề đất đai trong nông nghiệp, hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, người nông dân và Nhà nước cũng như các vấn đề xã hội có liên quan đã được xem xét, đánh giá toàn diện và cụ thể. Đặc biệt, các tham luận của các tổ chức nước ngoài đã có đối chiếu so sánh với các nước trong khu vực để có cơ sở nhất định để có quan điểm nhìn nhận trong những vấn đề ở Việt Nam. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập lắng nghe và tiếp thu các ý kiến hội thảo để tiếp tục làm rõ một số vấn đề về đất đai cũng như các vấn đề liên quan khác; đề nghị trong thời gian tới Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng, các bộ, ngành cũng như tổ chức quốc tế để cùng đóng góp cho các chủ đề về đất đai. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến được tổng hợp sẽ giúp Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Đảng xây dựng báo cáo cũng như hướng tới xây dựng một nghị quyết mới về chính sách pháp luật đất đai.

Quang cảnh điểm cầu chính

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế