Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự Hội nghị chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 03/6/2017 Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII về việc “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”

Sáng ngày 09-9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 03/6/2017 Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII về việc "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước", tham dự và chủ trì Hội nghị có đông chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chuyên đề tại hội nghị

 

Trong các năm qua, cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội mà các thành phần kinh tế khác chưa làm được hoặc không muốn đầu tư, như hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thông tin liên lạc, hạ tầng đô thị và các công trình hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh,...

Đồng chí Y Thanh Hà Niê K đăm, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của Doanh nghiệp nhà nước; là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước ta nhất quán trong việc đánh giá vai trò của kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, quan điểm đó không phải cho một giai đoạn nhất định mà là xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư đảng ủy VNPT phát biểu ý kiến

Có thể hiểu vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước không phải ở số lượng, hay có mặt ở mọi lĩnh vực, hoặc chiếm thị trường lớn, ví dụ, then chốt, là những lĩnh vực thiết yếu, quan trọng, an ninh quốc phòng. Đó là ý nghĩa của then chốt, chứ không phải cái gì cũng làm. Ngược lại, vì chúng ta có vai trò chủ đạo, then chốt nên chúng ta tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển.

Vai trò của các doanh nghiệp nhà nước chúng ta không những ở những lĩnh vực then chốt mà còn ở khả năng lan tỏa của chúng ta để kiến tạo để góp phần cùng với nhà nước tạo ra một môi trường, trong đó mọi thành phần kinh tế đều có điều kiện tốt hơn để phát triển, làm tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy PVN phát biểu ý kiến

 

Theo quan điểm của Đảng, doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Trong nghị quyết cũng nói rất rõ, tách bạch nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thông thường và nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ công ích.

Cái nữa là quan hệ kinh tế tài chính giữa Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, nhất là các quyền và nghĩa vụ phải đủ minh bạch theo quy định của pháp luật, phù hợp với cơ chế thị trường. Trong giải pháp này có nội dung xóa bỏ các cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nước. Đấy là một số nét trong Nghị quyết 12 nhấn mạnh về đổi mới cơ chế chính sách để doanh nghiệp nhà nước vận hành theo cơ chế thị trường.

Quang cảnh Hội nghị

Còn nhóm giải pháp nữa cũng rất quan trọng với các doanh nghiệp nhà nước của chúng ta, đó là đổi mới nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ Cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước là chủ đạo để cùng với các cơ chế chính sách của nhà nước sẽ mở ra những con đường để tạo cơ hội cho toàn bộ nền kinh tế phát triển. Vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước được thể hiện rõ chỉ tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu, an ninh, quốc phòng, những lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân không đầu tư mà xã hội cần. Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, mở đường cho các thành phần kinh tế khác phát triển; không dàn trải doanh nghiệp nhà nước, cái gì thị trường trong đó có các doanh nghiệp tư nhân làm được thì để thị trường làm; cần quán triệt sâu sắc nhưng không được lý thuyết, nhận thức rõ và đúng đắn thì mới có quyết tâm, có đồng thuận cao để tổ chức triển khai thực hiện thành công, góp phần lấy lại hình ảnh của các doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị các doanh nghiệp cần tự tin để có nhận thức đúng về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội; nhận diện được những việc khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ để từ đó đề xuất những cơ chế chính sách giúp cho các doanh nghiệp nhà nước nói riêng, kinh tế nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình, đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 một cách rõ ràng hơn, thiết thực hơn, giúp cho việc triển khai trong thời gian tới đạt được kết quả theo các yêu cầu của Nghị quyết đã đề ra.

Trung tâm TTPT&DBKT