Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Sáng ngày 14-10-2019, Đoàn kiểm tra số 1149 của Bộ Chính trị kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", do Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các kết quả đạt được của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ trong công tác phổ biến, tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Với quan điểm phải đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng trong hệ thống chính trị và chức năng quản lý của nhà nước trong hệ thống hành chính; coi đây là nền tảng bảo đảm tính thống nhất của hệ thống chính trị cũng như bộ máy hành chính, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh đây là một bước quan trọng để đổi mới, sắp xếp lại hệ thống chính trị nhưng không được nóng vội mà phải cẩn trọng có bước đi cụ thể. Cái gì đã rõ, đã chín thì quyết liệt làm ngay, đồng bộ, thống nhất; cái gì thấy hay, thấy đúng ở một số địa phương, đơn vị, nhưng chưa chắc chắn trong cả hệ thống cần thí điểm trong phạm vi thời gian, không gian cụ thể để không ảnh hưởng đến chính sách chung, từ đó Trung ương sẽ nghiên cứu để có những điều chỉnh phù hợp về cơ chế, chính sách trước khi cho nhân rộng một cách thống nhất.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân tiếp thu ý kiến

Cốt lõi của quá trình tinh giản, tinh gọn bộ máy là phải trên cơ sở giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu các giải pháp để liên thông thị trường lao động, tạo điều kiện thu hút nhân tài vào bộ máy công chức, viên chức, khai thác được tiềm năng to lớn về nguồn nhân lực của xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận các ý kiến đề xuất và kiến nghị, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để việc thực hiện cuộc kiểm tra đảm bảo theo đúng Kế hoạch./.

Trung tâm TTPT&DBKT