Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 21/02/2020, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sáng kiến, đề nghị của tỉnh Sơn La. Qua sáng kiến đề nghị này thể hiện mong muốn phát triển, một ý thức rất là cầu thị của tỉnh ủy Sơn La, để Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh ủy sắp tới có chất lượng tốt nhất, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Sơn La được nhanh và bền vững hơn nữa trong nhiệm kỳ sắp tới và trong những giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương đều thống nhất đánh giá Báo cáo của Sơn La đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể là Chỉ thị 35-CT/TW của Ban Bí thư và các quy định của Đảng, và về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên với mong muốn phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới thì tỉnh phải làm sâu sắc thêm nhiều nội dung trong báo cáo này. Đồng chí đề nghị Hội nghị với tinh thần trao đổi cần hết sức thẳng thắn, cầu thị và xây dựng giữa cả hai bên để, mục đích chung là phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí mong muốn sau hội nghị này có được các ý kiến mang tính chất có giá trị gia tăng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 

báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, quy mô kinh tế tăng nhanh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế đều có bước phát triển tiến bộ; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm tập trung giải quyết.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực

tham gia ý kiến tại Hội nghị

Kinh tế duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm đạt 6,18%/năm. Quy mô kinh tế tiếp tục tăng lên; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm 2020 ước đạt 55.590 tỷ đồng, tăng 1,53 lần so với năm 2015, đứng thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 43,9 triệu đồng/người/năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2015, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng. Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển công nghiệp theo hướng sản xuất, chế biến sâu gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện cơ cấu lại đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hoạt động tài chính, ngân hàng đạt kết quả quan trọng. Phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể. Tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng kinh tế.Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban đọc tổng hợp các ý kiến đóng góp

Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Sơn La đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, các nhiệm vụ chủ yếu, đồng thời tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách, trước mắt giải quyết dứt điểm những yếu kém, ách tắc, tạo đột phá để giữ vững và đẩy nhanh nhịp độ phát triển; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: phát triển kinh tế- xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

tham gia ý kiến

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cầu thị trong việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII. Các dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, bài bản và cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo các hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Tỉnh cần bám sát, nghiên cứu kỹ các dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội của Trung ương gửi cho các địa phương để xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn kiện của tỉnh cho phù hợp. Cần đánh giá sâu sắc những kết quả cũng như các tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua gắn với giai đoạn 30 năm phát triển, để trên cơ sở đó có được các bài học và các định hướng trong thời gian tới.

Hướng tới các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cần đánh giá hết các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh so với các địa phương trong vùng và cả nước để thấy rõ vị trí của mình để trên cơ sở đó xây dựng định hướng phát triển của tỉnh. Các chỉ tiêu đưa ra phải cụ thể và khả thi. Mục tiêu cuối cùng của các văn kiện là làm sao đảm bảo cho mọi người dân đều được tham gia vào quá trình phát triển và được hưởng thụ xứng đáng với các thành tựu phát triển của địa phương

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

tham gia ý kiến

 

Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội nghị đã đóng góp cho tỉnh Sơn La, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Trung tâm TTPT&DBKT