Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 23/7, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

phát biểu chỉ đạo

Sáu tháng đầu năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình cạnh tranh chính trị, địa chính trị diễn biến phức tạp, thế giới đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trong nước, nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế, xã hội, trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ công tác chuyên môn của năm 2020 theo kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, phân tích để kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp ứng phó và điều hành nền kinh tế trong bối cảnh dịch bênh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, qua đó bảo đảm vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng về kinh tế.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát điều hành Hội nghị

Sáu tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, các nội dung công tác của Ban được tích cực triển khai. Việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các đơn vị, nhóm công tác chủ động thực hiện; công tác phối hợp nghiên cứu, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng các báo cáo được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo công tác 6 tháng của Ban

Tiếp nối các kết quả nghiên cứu năm 2019, đầu năm 2020 Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thiện dự thảo trình Bộ Chính trị xem xét và ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngày 11/2/2020; Chủ trì phối hợp với Thành ủy Cần Thơ và các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trình Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị đánh giá cao và nhất trí ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới; Chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành Đề án "xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trình Bộ Chính trị. Căn cứ Đề án và từ yêu cầu thực tế, Bộ Chính trị đồng ý ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng một số đề án trình Bộ Chính trị như: Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý doanh nghiệp Nhà nước", Đề án "Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan" và Đề án nghiên cứu "Tiến tới xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta".

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Nông thôn phát biểu tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, trước tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế nước ta, Ban đã tích cực tham mưu, đề xuất các nội dung ứng phó và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Ban đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam - Định hướng giải pháp điều hành thời gian tới trình Bộ Chính trị. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng Báo cáo chuyên đề "đánh giá tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu đến ngành dầu khí nước ta và các đề xuất, kiến nghị" trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giải pháp khắc phục trình Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp phát biểu tham luận tại Hội nghị

Chủ động biên dịch sách tham khảo "Kinh tế học trong thời Covid-19" gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan phục vụ quá trình công tác. Nghiên cứu, xây dựng báo cáo kinh tế vĩ mô quý I/2020 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi các cơ quan quan liên quan phục vụ quá trình công tác. Nội dung báo cáo đi sâu phân tích, nhận định, đánh giá về những khó khăn, thách thức của nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và đề ra nhưng kịch bản phát triển kinh tế trong quý II/2020 và cả năm 2020, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước.

Đồng chí Trần Kim Anh, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Tỏng hợp phát biểu tham luận tại Hội nghị

Ngoài tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao theo kế hoạch và tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu, đề xuất, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành nhiều đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gửi các cơ quan liên quan.

Đồng chí Phạm Hồng Hải, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương phát biểu tham luận tại Hội nghị

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Ban tiếp tục tích cực tham gia các nội dung liên quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đặc biệt trong các nội dung hoàn thiện hệ thống quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2021-2030. Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội theo phân công. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp làm việc và chỉ đạo tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng" tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Bình, Hà Giang, Nam Định.

Về công tác Đảng, trong tháng 6 năm 2020, đã tổ chức thành công Đại hội Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó tiếp tục củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ban.

Đồng chí Đặng Đức Long, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế 

phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu tham dự, đại diện lãnh đạo của các vụ, đơn vị đều nhất trí cao về Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để góp phần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận 6 tháng đầu năm, trong điều kiện công tác gặp nhiều hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban đã phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2020, đặc biệt đã hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao tất cả các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Quang cảnh Hội nghị

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, qua đó góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nhằm ổn định kinh tế - xã hội trong thời gian cao điểm dịch Covid-19 cũng như giai đoạn phục hồi sau khi dịch được kiểm soát trong nước. Công tác Đảng, đoàn thể được quan tâm thực hiện; việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các hoạt động của Ban được tổ chức tốt; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì hiệu quả; tổ chức thành công sự kiện lớn có hiệu quả cao và sức lan tỏa trong xã hội như Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam; Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội…

Đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế; tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên để huy động tốt nhất kinh nghiệm và nguồn trí tuệ, chất xám trong nước và quốc tế, góp phần phát huy vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu hoạch định chiến lược các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước.

Trung tâm TTPT&DBKT