Toàn văn Phát biểu của Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Chương trình gặp mặt “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng”

Ban Biên tập Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Chương trình gặp mặt "Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng"

 

TỰ HÀO TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG VẺ VANG 70 NĂM BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

             NGUYỄN VĂN BÌNH

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

                                                              Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo; nguyên lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ,

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Cách đây 70 năm, ngày 30 tháng 9 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Khóa I của Đảng đã ban hành Quyết nghị số 57-QN/TW về thành lập Ban Kinh tế Trung ương. Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các chủ trương, chính sách, đề án lớn của Đảng về kinh tế, tài chính để giúp Trung ương lãnh đạo về kinh tế, tài chính. Kể từ đây, ngày 30 tháng 9 đã đi vào lịch sử, là Ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương. Sự ra đời của Ban Kinh tế Trung ương lúc bấy giờ chính là bước phát triển mới của Cách mạng Việt Nam trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược song song, đó là xây dựngbảo vệ Tổ quốc.

Trải qua thời gian, các ban kinh tế của Đảng như Ban Nông nghiệp Trung ương, Ban Tài chính - Thương nghiệp Trung ương, Ban Công nghiệp Trung ương, Ban Cơ khí Trung ương… đã được hợp nhất với Ban Kinh tế Trung ương.

Hôm nay, Ban Kinh tế Trung ương long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Trước hết, cho phép tôi thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương xin được cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu.

Xin kính chúc các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công!

Kính thưa các đồng chí và toàn thể quý vị,

Xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trọng phát triển kinh tế, coi đó là nhiệm vụ trung tâm trong công tác lãnh đạo của Đảng. Ngay từ năm 1951, Văn kiện Đại hội II của Đảng, về đường lối lãnh đạo kinh tế đã nhấn mạnh "điểm cuối cùng và quyết định tất cả là vấn đề Đảng lãnh đạo kinh tế". Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 của Đảng ta đã xác định: "Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế - xã hội kém phát triển, chiến thắng những lực lượng cản trở việc thực hiện mục tiêu đó…". Đến Cương lĩnh của Đảng năm 2011, phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trung tâm. Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh bài học rút ra, đó là gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, có thể khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 70 năm cùng đất nước đi lên, Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ đã tham mưu cho Đảng đề ra các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội một cách kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển, giữa kiên định và đổi mới trong từng giai đoạn. Các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất đã được thể hiện đầy đủ, sâu sắc trong Cương lĩnh của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, có những chủ trương, đường lối đã tạo ra những bước ngoặt có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình định hình, xây dựng và hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Ngược dòng lịch sử, trong những năm đầu mới thành lập, trước bối cảnh đất nước đang trong thời chiến, tình hình phát triển kinh tế - xã hội gặp vô vàn khó khăn, trên cơ sở xác định nông nghiệp là nền tảng cho kinh tế kháng chiến và khôi phục phát triển kinh tế sau kháng chiến, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu cho Trung ương Đảng thực hiện triệt để giảm tô và tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu "Người cày có ruộng". Nhờ đó, không những đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tạo động lực để huy động kịp thời, đầy đủ sức người, sức của phục vụ kháng chiến thành công mà còn tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế đất nước phục hồi nhanh sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Chỉ sau 3 năm khôi phục kinh tế, đến năm 1957, nền kinh tế miền Bắc được phục hồi vượt mức cao nhất dưới thời Pháp thuộc (năm 1939). Trong những năm sau đó, Ban đã cùng các cơ quan của Đảng, Nhà nước tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả của kế hoạch 3 năm giai đoạn 1958 - 1960 đã giúp miền Bắc có những cơ sở công nghiệp quan trọng đầu tiên. Đảng ta nhận định: "Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã giành được thắng lợi có tính chất quyết định."

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1961 - 1975: "Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và làm hậu phương lớn cho miền Nam, chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu phương hướng xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, cơ chế quản lý công nghiệp và quản lý xí nghiệp, đề xuất các chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả, hình thành các quan điểm trong chính sách phân phối, lưu thông, xác định đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Những chính sách này đã góp phần làm thay đổi về chất nền kinh tế nước ta từ nông nghiệp lạc hậu, sản xuất manh mún sang sản xuất tập trung quy mô lớn, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp. Hàng loạt các nhà máy công nghiệp cơ bản ở miền Bắc được hình thành trong thời kỳ này. Kinh tế miền Bắc, mặc dù bị đánh phá ác liệt, vừa sản xuất vừa chiến đấu, đã đứng vững và phát triển, đảm bảo kịp thời, đầy đủ nhân lực, vật lực cho tiền tuyến lớn miền Nam với khẩu hiệu từ trái tim của nhân dân cả nước: "Gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", đã góp phần thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc.

Sau khi đất nước thống nhất, nền kinh tế sau chiến tranh gặp nhiều khó khăn và thách thức nghiêm trọng, lại phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam năm 1979, đã làm kiệt quệ nền kinh tế, trong điều kiện môi trường quốc tế bất lợi, viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em giảm sút, đất nước bị bao vây cấm vận, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu từng bước tan rã. Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp; các cơ chế quản lý kinh tế trong thời chiến đã bộc lộ nhiều bất cập, kìm hãm sức sản xuất phát triển, lưu thông, phân phối trì trệ. Trước tình hình đó, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động bám sát, phân tích thực tiễn, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh thực tiễn nước ta để đề xuất các chủ trương, chính sách có ý nghĩa đột phá nhằm nhanh chóng đưa đất nước ra khỏi tình trạng trì trệ, phục hồi lại sức sản xuất. Từ những phát hiện trong thực tiễn cuộc sống, sau khi đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, Ban Kinh tế Trung ương đã kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 100-CT/TW ngày 13/01/1981 về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp; đây được xem là một bước đột phá lớn về tư duy và chưa có tiền lệ trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ. Quyết sách này góp phần thay đổi nhanh chóng, sâu sắc diện mạo và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tạo động lực khích lệ những thử nghiệm đổi mới trong toàn bộ cơ chế quản lý, không chỉ trong nông nghiệp mà còn mở rộng ra các lĩnh vực doanh nghiệp quốc doanh và công nghiệp. Sau đó, trên cơ sở tổng kết đánh giá kết quả thí điểm, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp vào năm 1988. Đây chính là kết quả của quá trình chủ động tìm tòi, học hỏi và đổi mới, đồng thời có thể được xem là cột mốc quan trọng, phát pháo lệnh mở đầu cho công cuộc "Đổi mới" đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta mà đến nay Nghị quyết này luôn được nhân dân ta nhắc tới bằng tất cả tình cảm chân thành của mình – với tên gọi "Khoán 10".  

Trong công cuộc "Đổi mới", Ban Kinh tế Trung ương luôn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nền tảng tư tưởng, những giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng cũng mang đậm tinh thần đổi mới, biện chứng, không cứng nhắc, giáo điều để vận dụng sáng tạo, đúng đắn vào thực tiễn nước ta nhằm tham mưu đúng và trúng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra những chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc Đổi mới. Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực cùng với các ban của Đảng, các bộ, ngành không ngừng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm để tìm ra con đường phát triển cho kinh tế nước nhà. Những thành công bước đầu đạt được trong đổi mới cơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp; trong chính sách thu mua lương thực và nông sản; trong chính sách lưu thông phân phối; trong chính sách giá, lương, tiền,… đã được Ban tổng kết, đúc rút để làm căn cứ cùng các cơ quan liên quan tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện bước đột phá lớn về tư duy quản lý kinh tế, từ bỏ cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp để chuyển sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường,... Những tư tưởng lớn này đã được Đại hội VI (năm 1986) của Đảng khẳng định, khởi xướng, tạo bước ngoặt lịch sử, mở ra trang sử Đổi mới trong sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng chủ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cũng từ đó, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành và được Đảng ta lựa chọn là mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Công cuộc Đổi mới đã làm thay đổi hẳn diện mạo đất nước, tạo ra thế và lực mới của nước ta trên trường quốc tế. Thuật ngữ "Đổi mới" đã trở thành một thuật ngữ quốc tế để nói về quá trình chuyển đổi thành công của nền kinh tế Việt Nam. Đã gần 35 năm thực hiện Đổi mới nhưng tinh thần đổi mới của Đảng ta, của nhân dân ta chưa bao giờ suy giảm mà ngày càng mãnh mẽ.

Giai đoạn 2001 - 2012 là giai đoạn nước ta chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục được Bộ Chính trị giao chủ trì, chuẩn bị các nội dung quan trọng về phát triển lực lượng sản xuất và đổi mới quan hệ sản xuất để tạo điều kiện và năng lực tham gia hội nhập quốc tế một cách hiệu quả. Các chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xây dựng nông thôn mới; các chủ trương, giải pháp lớn thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy đầu tư ngoài nhà nước, chuyển dịch cơ cấu lao động, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát triển định chế tài chính; từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai; vấn đề sở hữu; cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách nông - lâm trường quốc doanh trong nền kinh tế nhiều thành phần; phát triển kinh tế tập thể; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;... đều ghi dấu ấn công sức và trí tuệ của cán bộ, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương.

Sau Đại hội XI của Đảng (năm 2011), nước ta chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức không lường trước được. Những tồn tại, yếu kém đã tích tụ từ lâu trong nội tại nền kinh tế cùng với những tác động tiêu cực của Khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu (2007 - 2008) đã đẩy kinh tế của nước ta vào tình thế hết sức nguy kịch, bên bờ vực của khủng hoảng, đổ vỡ. Kinh tế vĩ mô bất ổn nghiêm trọng, lạm phát tăng cao, thị trường tiền tệ chao đảo, hệ thống ngân hàng đứng trước nguy cơ đổ vỡ, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, các cân đối lớn của nền kinh tế không bảo đảm, thanh khoản sụt giảm mạnh, vỡ bong bóng chứng khoán và thị trường bất động sản… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo bình tĩnh, sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo của Chính phủ, sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nước ta đã nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, lập lại ổn định kinh tế vĩ mô, chặn đứng đà suy giảm kinh tế, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đời sống nhân dân dần ổn định và được cải thiện không ngừng. Những thành tựu đó không những làm nức lòng nhân dân ta mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình vượt qua Khủng khoảng kinh tế - tài chính trong giai đoạn này được các tổ chức quốc tế hàng đầu như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các đối tác thương mại đầu tư xem là những bài học quý báu.

Sau Đại hội Đảng lần thứ XII (năm 2016), kinh tế nước ta đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi: Kinh tế thế giới phục hồi mạnh và bền vững sau Khủng hoảng kinh tế - tài chính, tạo điều kiện cho sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh và thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp; nền tảng cơ chế, chính sách để ổn định kinh tế vĩ mô đã được thiết lập và kiểm nghiệm qua khủng hoảng; các dự án đầu tư lớn, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng giao thông đã được xây dựng trong thời kỳ trước, nay được đưa vào vận hành, sử dụng. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại, đầu tư đã làm gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường quốc tế lên một tầm cao mới, làm cho thế giới "phẳng" hơn. Trong thế giới ngày càng "phẳng" đó, vị thế, sức mạnh và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc không những được biểu hiện ở các giá trị kinh tế mà quốc gia, dân tộc đó đang nắm giữ mà còn bị phụ thuộc và quyết định rất nhiều bởi thể chế phát triển kinh tế. Do vậy, nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế trong nước phù hợp với bối cảnh mới của kinh tế thế giới lại đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhằm nâng tầm tham mưu chiến lược về kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Quyết định số 166-QĐ/TW ngày 18/12/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương; trong đó xác định rõ chức năng của Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội. Để thực hiện chức năng quan trọng này, Ban Kinh tế Trung ương thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định các đề án, báo cáo về kinh tế - xã hội; tham gia ý kiến đối với công tác cán bộ theo yêu cầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiếp nối, kế thừa truyền thống vẻ vang của các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội khoá XII của Đảng (2016 - 2020), Ban Kinh tế Trung ương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì nhiều đề án trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó tham mưu, ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội[1], chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận về kinh tế - xã hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XII của Đảng đến nay. Các nghị quyết, kết luận này không những kế thừa và phát triển các quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng về kinh tế - xã hội qua các thời kỳ, mà còn tạo ra bước đột phá, đổi mới sâu sắc, toàn diện về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, được nhân dân và quốc tế đồng tình, đánh giá cao.

Nhiều chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII đóng vai trò nền tảng, lâu dài cho sự phát triển của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, như các nghị quyết về: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước; chính sách đất đai; chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường... Một kỷ niệm khắc sâu vào tâm chí không chỉ của những người xây dựng chủ trương, đường lối mà của toàn thể đồng bào, chiến sỹ ta đó là việc chính Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp quyết định chọn số 10 cho Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội với mong mỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu để đưa Nghị quyết này vào cuộc sống, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ như Nghị quyết về "Khoán 10" đã đạt được trước đây. Bên cạnh đó, nhiều chủ trương, chính sách mới gắn với xu thế của thời đại cũng đã được Ban Kinh tế Trung ương lần đầu tiên nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị ban hành, chẳng hạn như: xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia, chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngoài tham mưu các chủ trương, chính sách chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Ban Kinh tế Trung ương còn chủ trì tham mưu nhiều nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố có vai trò, vị trí quan trọng[2], trong đó chú trọng nghiên cứu, tổng kết các mô hình mới, cách làm hay, chính sách thí điểm trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, Ban Kinh tế Trung ương còn thực hiện tốt việc thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, báo cáo có tính chiến lược và tầm ảnh hưởng lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy trí tuệ, tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, sâu sắc về lý luận và thực tiễn phát triển đất nước cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng, các ý kiến thẩm định, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng sắc bén hơn, có trách nhiệm, khách quan, công tâm, thuyết phục, giúp các cơ quan có thêm cơ sở khoa học, thực tiễn để xem xét, quyết định, đặc biệt là các vấn đề quan trọng được Đảng và nhân dân quan tâm.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bên cạnh phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực hợp tác, phối hợp với các ban Đảng, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế để tranh thủ tri thức, tập hợp trí tuệ phục vụ sự nghiệp Đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị lớn về kinh tế thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan, chuyên gia trong nước và quốc tế, không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến, mà còn huy động trí tuệ của xã hội phục vụ xây dựng, hoàn thiện các đường lối, chủ trương, quyết sách lớn về kinh tế của Đảng.

Những đóng góp tích cực, thiết thực và hiệu quả của Ban Kinh tế Trung ương trong những năm vừa qua đã tạo cơ sở vững chắc để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng khẳng định chủ trương tái lập Ban Kinh tế Trung ương vào 28/12/2012 là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Đảng, được Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và chỉ đạo, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với một nhiệm vụ trung tâm trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Thưa các đồng chí và toàn thể quý vị,

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Ban Kinh tế Trung ương hoạt động ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng về kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Với những thành tích đạt được, Ban Kinh tế Trung ương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ là những lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước. Trong buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá "Chưa bao giờ Ban Kinh tế Trung ương có được vị thế như ngày nay". Đây là những ghi nhận quý báu của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương cho sự nghiệp cách mạng; là kết tinh nỗ lực phấn đấu, cống hiến bền bỉ, liên tục của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Ban Kinh tế Trung ương trong suốt 70 năm qua; tiếp thêm niềm tự hào và nguồn động viên lớn lao cho lớp cán bộ hôm nay và mai sau của Ban Kinh tế Trung ương viết tiếp những chương thành công trên con đường phát triển phía trước.

Ôn lại chặng đường 70 năm qua, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ. Chúng ta mãi ghi nhớ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, các đoàn thể, cơ quan, các nhà khoa học và các cơ quan đối tác trong và ngoài nước.

Những thành tựu to lớn trong 70 năm qua của Ban Kinh tế Trung ương được dày công vun đắp bởi biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với tinh thần đoàn kết, một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với bản lĩnh vững vàng, nắm chắc lý luận, sâu sắc thực tiễn, tận tụy, trách nhiệm, không ngừng tìm tòi, sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tập thể cán bộ Ban Kinh tế Trung ương thế hệ hôm nay xin gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ lời tri ân sâu sắc.

 Thưa các đồng chí và toàn thể quý vị,

Thời điểm hôm nay, khi chúng ta có mặt tại đây để ôn lại truyền thống rất đỗi tự hào của Ban Kinh tế Trung ương cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta quyết không chủ quan, tự mãn với những thành tựu đạt được. Tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; nhiều vận hội to lớn đang mở ra nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đang ập tới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, sáng suốt của Đảng về định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới, nhiệm vụ tới đây của Ban Kinh tế Trung ương rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Với hành trang truyền thống 70 năm gắn liền với những chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, không ngừng nỗ lực rèn luyện vươn lên, đổi mới, nâng tầm trí tuệ, kết hợp giữa lý luận sắc bén và thực tiễn sâu sát để luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược tin cậy về kinh tế - xã hội của Đảng, cùng Cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thành công của chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt tập thể tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công!

Trân trọng cảm ơn!

 


[1] Bao gồm 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 09 Nghị quyết của Bộ Chính trị, 03 Kết luận của Bộ Chính trị.

[2] Chỉ riêng thời kỳ 2016 - 2020, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành xây dựng các nghị quyết, kết luận xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Thành phố Buôn Ma Thuột.