Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 05-01-2021, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương, một số cơ quan của Quốc hội và địa phương cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Năm 2020 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng rất nặng nề trên hầu hết các lĩnh vực bởi đại dịch Covid-19. Kinh tế thế giới suy thoái sâu; các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế sụt giảm; các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Trong nước, tình hình thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, vừa phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19 vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị

Với vai trò là cơ quan tham mưu của BCH Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó tham mưu để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương lớn, quan trọng về phát triển kinh tế ngành và kinh tế địa phương.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể: Trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chủ trì, phối hợp với Thành ủy Cần Thơ xây dựng, hoàn thành Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa xây dựng, hoàn thành Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đoàn chủ tọa Hội nghị

Trong năm 2020, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan đã tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng 7 đề án quan trọng để báo cáo Bộ Chính trị; thực hiện theo sự phân công của Tiểu Ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội XIII của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chủ trì nghiên cứu, hoàn thành xây dựng chuyên đề "Các quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025", trong đó đã đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2011-2015, đề xuất nội hàm quan điểm phát triển trong 5 năm, 10 năm tới. Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều lượt tham gia ý kiến đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các dự thảo Văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng ban báo cáo tổng kết các hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương

Trước diễn biến rất phức tạp, khó lường và ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta, Ban Kinh tế Trung ương đã theo dõi sát, nắm chắc tình hình và tác động của dịch bệnh, những diễn biến, xu hướng kinh tế thế giới để chủ động nghiên cứu, xây dựng các Báo cáo chuyên đề, cụ thể: Báo cáo "Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam - Định hướng giải pháp điều hành thời gian"; Báo cáo chuyên đề "Đánh giá tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu đến ngành dầu khí nước ta và các đề xuất, kiến nghị"; Báo cáo "Đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giải pháp khắc phục". Chủ động biên dịch sách tham khảo "Kinh tế học trong thời Covid-19" gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan phục vụ quá trình công tác.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

phát biểu tại Hội nghị

Hàng tháng, Ban Kinh tế Trung ương có Báo cáo kinh tế vĩ mô gửi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình kinh tế thế giới và trong nước, khó khăn, thách thức, cơ hội, xu hướng, động lực phát triển, đồng thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng và kiến nghị, đề xuất giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế - xã hội, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

 Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương đã Phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai một số chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về kinh tế; thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, báo cáo quan trọng về kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương đã có 111 văn bản thẩm định, tham gia ý kiến về các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị; 102 văn bản tham gia ý kiến với các bộ, ngành, địa phương về các đề án, dự án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến thẩm định, góp ý của Ban Kinh tế Trung ương luôn thể hiện quan điểm rõ ràng, thẳng thắn và với tinh thần trách nhiệm cao để góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và các cơ quan chức năng tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương chủ động, chủ trì, tham mưu công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo trực tiếp kết hợp với trực tuyến như: Diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam 2020 triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Diễn đàn cao cấp trực tuyến và Hội nghị thượng đỉnh về đô thị thông minh ASEAN 2020…; phỏng vấn báo chí, truyền hình, các bài viết trên phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng,…

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác như: Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; nghiên cứu, xây dựng các báo cáo tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp ứng phó với thách thức, tận dụng cơ hội trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất trong bối cảnh đại dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác đoàn thể, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giúp tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tài năng, trí tuệ, thi đua và nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công các đại hội chi bộ và Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra Ban Chấp hành mới với nhiều nhân tố mới, đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của các cán bộ, đảng viên. Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quan tâm, chăm lo đến đời sống, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động; chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai các hoạt động thiện nguyện, về nguồn, tri ân gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..

Một số thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020)

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 và cả chặng đường 5 năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Bình khái quát bằng 3 chữ "toàn diện" (đó là, toàn diện về thực hiện chức năng và nhiệm vụ, toàn diện về lĩnh vực, toàn diện về phạm vi). Từ vị thế của một Ban Đảng mới được tái lập vào năm 2012, giai đoạn (2016-2020), hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng và nhiệm vụ được giao về nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng; về thẩm định; về hướng dẫn, kiểm tra và giám sát. Trong đó, riêng về công tác nghiên cứu, tham mưu chủ trương, chính sách, trong giai đoạn 2016-2020, Ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 9 nghị quyết và 3 kết luận của Bộ Chính trị, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được ban hành trong nhiệm kỳ khóa XII. Có lẽ, hiếm nhiệm kỳ nào Ban Kinh tế Trung ương được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin cậy giao chủ trì xây dựng nhiều đề án, nghị quyết như nhiệm kỳ khóa XII.

Các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo cấp vụ được nhận Huân chương Lao động và Bằng khen của

Thủ tướng Chính phủ

Không chỉ thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu ban hành các nghị quyết, kết luận của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương còn thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia góp ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Không chỉ thẩm định số lượng lớn, trong đó nhiều đề án, báo cáo có tầm chiến lược, ảnh hưởng sâu rộng về phát triển kinh tế - xã hội, mà chất lượng thẩm định cũng được bảo đảm, góp phần tích cực để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan có thêm cơ sở, luận cứ để xem xét, quyết định. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội đã được quan tâm hơn và có nhiều đổi mới sáng tạo. Bên cạnh sơ kết định kỳ, Ban đã chủ động phát hiện, đề xuất các biện pháp tháo gỡ nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện các nghị quyết của Đảng về kinh tế - xã hội, không nhất thiết chờ đến kỳ sơ kết, tổng kết.

Các hoạt động của Ban trong thời gian qua được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Các nghị quyết, kết luận do Ban chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành bao gồm cả những những vấn đề cơ bản và nền tảng trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta như về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân cho đến các vấn đề về phát triển ngành, lĩnh vực như chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, phát triển năng lượng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đất đai… từ đó, đã góp phần quan trọng vào hoàn thiện lý luận, đường lối lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội, tạo nền tảng lâu dài và đột phá cho phát triển kinh tế đất nước. Nhiều chủ trương, chính sách mới gắn với xu thế thời đại cũng đã được Ban nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị ban hành như chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu…

Các vụ,  đơn vị nhận Cờ thi đua của Ban

Bên cạnh đó, các chủ trương, chính sách được Ban Kinh tế Trung ương tham mưu ban hành có tính toàn diện về phạm vi không chỉ bao gồm những nghị quyết, kết luận của Đảng về những vấn đề có phạm vi tầm quốc gia mà còn bao gồm nhiều nghị quyết, kết luận về xây dựng và phát triển đối với những địa phương có vị trí và vai trò quan trọng trong cả nước như Hải phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Buôn Mê Thuột, vv…

Những thành tích đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 nói riêng và 5 năm 2016-2020 nói chung đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế cao (bình quân 6%/năm), quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần,đứng thứ 4 trong ASEAN, năng suất lao động tăng cao (bình quân 5,8%/năm), kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn; môi trường kinh doanh cải thiện, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hoàn thiện một bước quan trọng, huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển. Những thành tựu trên khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn và vai trò, hiệu quả lãnh đạo to lớn của Đảng, trong đó có các chủ trương, chính sách do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành trong thời gian qua.

Các đơn vị xuất sắc của Ban

Những kết quả trên đã phản ánh sự trưởng thành mạnh mẽ của Ban Kinh tế Trung ương trong những năm qua. Và sự trưởng thành, thành công đó có nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ quan trọng nhất là: (1) Nhờ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển kinh tế- xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII; nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. (2) Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong và ngoài nước. (3) Nhờ được thừa hưởng, phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Ban Kinh tế Trung ương; nhờ sự đoàn kết, đồng tâm nhất trí, chung sức, chung lòng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương.

Phương hướng, nhiệm vụ 2021 và giai đoạn tiếp theo

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030. Vì vậy, phương châm chung là phải bám sát định hướng phát triển kinh tế- xã hội được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, chức năng và nhiệm vụ đặc thù của Ban Kinh tế Trung ương, Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế - xã hội theo đó cần xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các đề án, nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược. Tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Làm tốt hơn công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế- xã hội. Cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy nhiệt huyết, khát khao cống hiến, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí tin tưởng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và những năm tiếp theo, tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Đảng và đất nước.

 

Quang cảnh Hội nghị

Những con đường mới có thể khó đi hơn, những thách thức có thể ngày càng lớn hơn nhưng dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; với hành trang truyền thống 70 năm tự hào gắn liền với những chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, không ngừng nỗ lực rèn luyện vươn lên; đổi mới sáng tạo, nâng tầm trí tuệ, đột phá tư duy nhận thức theo kịp xu hướng phát triển của thời đại, kết hợp giữa lý luận sắc bén và thực tiễn để vừa khắc phục những khó khăn, thách thức vừa tận dụng cơ hội, phấn đấu luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược tin cậy về kinh tế - xã hội của Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới.

Ban Kinh tế Trung ương đã xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025, trong đó dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương 6 đề án; Bộ Chính trị 41 đề án; Ban Bí thư 5 đề án để ban hành các nghị quyết, kết luận về lĩnh vực kinh tế; trong đó năm 2021 có 2 đề án trình Ban Chấp hành TW, 13 đề án trình Bộ Chính trị và 2 đề án trình Ban Bí thư.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế