Tư liệu - Văn kiện

Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bài 1: Những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

09:00 24/03/2021

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là yêu cầu, trách nhiệm và khát vọng của các cấp ủy, địa phương, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bài 3: Những điểm mới trong xác định các nhiệm vụ trọng tâm (tiếp theo và hết)

09:00 24/03/2021

Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm. So với Đại hội XII, Báo cáo chính trị có hai điểm mới: Một là về cơ cấu, Đại hội XII dành nhiệm vụ 1 và 2 về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ; Báo cáo chính trị Đại hội XIII dành nhiệm vụ thứ nhất về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ; thêm nhiệm vụ về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu; hai là, từng nhiệm vụ trọng tâm có những nội dung mới.

Bài 2: Nhận thức mới trong dự báo tình hình, xây dựng quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu

09:00 24/03/2021

So với các đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ nhận thức mới trong dự báo tình hình thế giới và trong nước; xây dựng được hệ quan điểm chỉ đạo, hệ quan điểm phát triển; đồng thời, đại hội đã có những nhận thức mới trong xác định mục tiêu lãnh đạo, xây dựng đất nước.

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

09:00 24/03/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Tầm nhìn của Đảng qua văn kiện Đại hội XIII

07:00 24/03/2021

BBT trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW về Tầm nhìn của Đảng qua văn kiện Đại hội XIII

Tác phẩm đạt giải B Cuộc thi học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

04:00 12/03/2021

Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu tác phẩm đoạt giải B cuộc thi "Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bài viết của đồng chí Phạm Ngọc Phương, Ban Kinh tế Trung ương.

"Người nữ cán bộ một đời tận tụy với công tác Văn thư"

03:00 12/03/2021

Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu tác phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi "Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bài viết của đồng chí Đào Thị Nhung, Ban Kinh tế Trung ương.

Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

01:00 10/03/2021

Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải là đạo đức, là văn minh.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

01:00 10/03/2021

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam càng mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu và phát triển lý luận được coi là công cụ nền tảng để xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đồng thời, tìm ra lời giải cho những bài toán hóc búa mà thực tiễn đặt ra, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp và dân tộc trong thời đại mới.

Hiển thị 1 - 10 of 90 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9