Đề cương 2034 -CV/VPTW ngày 09/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIII

Trân trọng giới thiệu Đề cương 2034 -CV/VPTW ngày 09/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIII.

Mời bấm vào đây để xem:

Đề cương 2034 -CV/VPTW