Tư liệu - Văn kiện

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trang Thông tin điện tử Kinhtetrunguong.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư tại lễ khai mạc Đại hội XIII

21:00 27/01/2021

Sáng 26.1, phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra tại Hà Nội. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Kinhtetrunguong.vn xin giới thiệu toàn văn báo cáo về các văn kiện trình Đại hội, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng

09:00 03/11/2020

Trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

09:00 19/05/2020

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Tin tức xin trân trọng giới thiệu bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay", của PGS,TS. Trần Minh Trưởng - Viện trưởng viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Tư tưởng Hồ chí Minh về phát triển kinh tế

11:00 19/05/2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm trước hết và chủ yếu là kết quả vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời còn là kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là một bộ phận hợp thành của tư tưởng Hồ Chí Minh tạo thành một thể thống nhất của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức và con người.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

13:00 19/05/2020

Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, Hồ Chí Minh đã nêu rõ bản chất của chế độ công hữu XHCN. Cũng trong tác phẩm này Người đã nêu rõ bản chất của từng thành phần kinh tế ở Việt Nam.

Học Bác để tự soi, tự sửa mình

02:00 19/05/2020

Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05) tại các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy, trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi tỏa sáng cùng dân tộc và thời đại

02:00 19/05/2020

Hôm nay, với tấm lòng biết ơn vô hạn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập của đất nước, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca cách mạng, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí minh

03:00 05/05/2020

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hiển thị 1 - 10 of 77 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8