Tư liệu - Văn kiện

"Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước"

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết “quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước.

Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước

01:00 10/03/2021

Điều còn lại mãi, tức là điều trường tồn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, là ở vấn đề phương pháp luận.

Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh

01:00 10/03/2021

“Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc” là triết lý chính trị của mọi thời đại nhưng đã được Hồ Chí Minh luận giải một cách khoa học và phát triển lên một tầm cao mới.

Thực hành “nói đi đôi với làm” theo phong cách Hồ Chí Minh

01:00 10/03/2021

Cùng với giá trị tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản vô giá, nền tảng văn hóa tinh thần, biểu tượng sáng ngời về tấm gương mẫu mực của vị Lãnh tụ kính yêu trong mỗi con người Việt Nam. Để phong cách của Người tiếp tục thẩm thấu, lan tỏa sâu rộng và hiện hữu trong đời sống xã hội cần tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp; trong đó, thực hành “nói đi đôi với làm” là giải pháp thiết thực nhất.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

04:00 26/02/2021

Trang Thông tin điện tử Kinhtetrunguong.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư tại lễ khai mạc Đại hội XIII

21:00 27/01/2021

Sáng 26.1, phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra tại Hà Nội. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Kinhtetrunguong.vn xin giới thiệu toàn văn báo cáo về các văn kiện trình Đại hội, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng

09:00 03/11/2020

Trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

09:00 19/05/2020

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Tin tức xin trân trọng giới thiệu bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay", của PGS,TS. Trần Minh Trưởng - Viện trưởng viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Tư tưởng Hồ chí Minh về phát triển kinh tế

11:00 19/05/2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm trước hết và chủ yếu là kết quả vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời còn là kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là một bộ phận hợp thành của tư tưởng Hồ Chí Minh tạo thành một thể thống nhất của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức và con người.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

13:00 19/05/2020

Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, Hồ Chí Minh đã nêu rõ bản chất của chế độ công hữu XHCN. Cũng trong tác phẩm này Người đã nêu rõ bản chất của từng thành phần kinh tế ở Việt Nam.

Hiển thị 11 - 20 of 90 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9