THÔNG BÁO Về việc thi tuyển công chức năm 2020 (đợt 2)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN KINH TẾ

*

Số       - TB/BKTTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


     Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển công chức năm 2020 (đợt 2)

 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế, Ban Kinh tế Trung ương thông báo thi tuyển công chức năm 2020 (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển:

Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có chuyên ngành đào tạo phù hợp và đạt các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi của từng vị trí cần tuyển dụng; có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ.

2. Phương thức và chỉ tiêu tuyển dụng

a) Phương thức: Thi tuyển.

b) Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 Chuyên viên vào làm việc tại các phòng thuộc Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương, theo vị trí việc làm như sau:

- 01 Chuyên viên văn thư, công tác tại Phòng Hành chính – Quản trị và công nghệ thông tin;

- 01 Chuyên viên lưu trữ công tác tại Phòng Hành chính – Quản trị và công nghệ thông tin;

- 01 Kế toán viên công tác tại Phòng Tài chính – Kế toán.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo Luật cán bộ, công chức; các điều kiện tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn riêng theo quy định, cụ thể:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với vị trí dự tuyển;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam).

-  Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; Không trong thời gian kỷ luật về Đảng và chính quyền dưới bất kỳ hình thức nào.

3.2. Các điều kiện, tiêu chuẩn riêng

+ Đối với vị trí Chuyên viên Phòng Hành chính – Quản trị: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công tác văn thư hành chính trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội.

          + Đối với vị trí Kế toán viên: người dự tuyển phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan đến kinh tế và tài chính.

3.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Các môn thi và hình thức thi tuyển

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính (hoặc trắc nghiệm trên giấy).

- Môn kiến thức chung: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Thời gian thi: 60 phút;

- Môn ngoại ngữ: Thi môn Tiếng Anh, gồm 30 câu hỏi.

Thời gian thi: 30 phút;

Miễn phần thi Tiếng Anh đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước chuyên ngành Tiếng Anh;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

+ Có Chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT, chứng chỉ B2 Châu Âu, quy đổi tương đương trong thời hạn 24 tháng.

- Môn tin học: gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi: 30 phút;

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Xác định kết quả Vòng 1.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm)

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4x6), có xác nhận của Ủỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập; Bản Sơ yếu lý lịch có thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

- Phiếu Lý lịch tư pháp.

- Bản sao có công chứng các văn bằng và kết quả học tập, các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Nếu văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt có công chứng và chứng nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (có dán ảnh) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản tự Nhận xét, đánh giá của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được (nếu có).

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh màu cỡ 4x6 (trong thời gian 03 tháng gần nhất).

- Giấy tờ chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng có ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển chỉ có giá trị cho thi tuyển. Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc các hồ sơ, giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ… để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp của các thông tin đã khai trong hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân. Nếu phát hiện thông tin khai trong hồ sơ không đúng sự thật, văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay thì người đăng ký dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm, bị loại hồ sơ nếu đang xét hồ sơ hoặc chuẩn bị thi tuyển, bị hủy kết quả thi tuyển nếu đã dự thi hoặc bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng nếu đã được tuyển dụng.

Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2020, vị trí dự tuyển, họ tên và điện thoại liên hệ.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển

6.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h ngày 06/7/2020 đến 17h ngày 06/8/2020. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính (thời hạn tiếp nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện ngày đến).

6.2. Địa điểm nhận hồ sơ: phòng 206, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương, nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

- Lệ phí thi tuyển: 300.000 đồng (các trường hợp nộp hồ sơ theo đường bưu chính sẽ nộp lệ phí thi tuyển khi đến dự thi);

Trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Ban Kinh tế Trung ương không hoàn trả hồ sơ đăng ký thi tuyển và lệ phí thi tuyển.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển

Thông báo trên Website Ban Kinh tế Trung ương và sảnh tầng 1, trụ sở cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội (điện thoại: 080.45309).

Ban Kinh tế Trung ương trân trọng Thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),

- Lãnh đạo Ban,

- Các vụ, đơn vị thuộc Ban,

- Vụ TCCB (03),

- Lưu VP Ban.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

đã ký

 

 

 

 

 

Cao Đức Phát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

 

(Dán ảnh 4x6)
(3)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1):………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2): …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên:………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……….

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:…………………Email:…………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:……………………, Chiều cao:………., Cân nặng:……… kg

Thành phần bản thân hiện nay:………………………………………………………

Trình độ văn hóa:……………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: …………………………Loại hình đào tạo:………………..

 

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

 

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………

Miễn thi tin học do: …………………………………………………………

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.